ข้อมูลองค์กร

โดย : Admin 30 มี.ค. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – Secretary Information

 

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช่้จ่ายงบประมาณ ประจำรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต