ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 53 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 ครั้ง
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 467 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับประชาชน) 1249 ครั้ง
(E-BOOK) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 401 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 39 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 270 ครั้ง