ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 43 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2566-2567 42 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 195 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 120 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 57 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan) 219 ครั้ง
โครงการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 117 ครั้ง
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 464 ครั้ง