ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายปี 2568 32 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายปี 2568 12 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี ( พ.ศ. 2566) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 40 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี ( พ.ศ. 2566) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 133 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 52 ครั้ง
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 533 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับประชาชน) 1441 ครั้ง
(E-BOOK) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 498 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 44 ครั้ง