ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับประชาชน) 263 ครั้ง
(E-BOOK) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 85 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนงานปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 55 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 103 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 49 ครั้ง