ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64) จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 4 ราย 29 ก.ย. 2563 4 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนพื้นห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ และนิติกร จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงานสป.กก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ราย) 29 ก.ย. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนผ้าม่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมที่2) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563 1 ครั้ง