ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ต.ค. 2564 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากิจกรรมการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบการเชื่อมต่อข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 ต.ค. 2564 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ของกองการต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ต.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ต.ค. 2564 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ต.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ต.ค. 2564 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อออนไลน์ (E-Leaning) สำหรับการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมศักยภาพในการป้องกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ต.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564 6 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการเปิดประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564 4 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มการคลัง และกลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564 3 ครั้ง