ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11 ก.ค. 2562 6 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562 7 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิ.ย. 2562 8 ครั้ง
เอกสารชี้แจงแบบสอบถามประกวดโครงการจ้างค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2562 5 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค. 2562 6 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 2562 5 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ประจำปี พ.ศ. 2562 25 ก.พ. 2562 0 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 13 ก.พ. 2562 0 ครั้ง
เอกสารชี้แจ้งแบบสอบถามประกวดราคาจัดซื้อจัดจอวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
เอกสารชี้แจ้งแบบสอบถามประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ต.ค. 2561 0 ครั้ง