ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ส.ค. 2562 35 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ส.ค. 2562 14 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 ส.ค. 2562 14 ครั้ง
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11 ก.ค. 2562 45 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562 20 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิ.ย. 2562 10 ครั้ง
เอกสารชี้แจงแบบสอบถามประกวดโครงการจ้างค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2562 6 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค. 2562 7 ครั้ง
เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 2562 5 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ประจำปี พ.ศ. 2562 25 ก.พ. 2562 0 ครั้ง