ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาการปรับปรุงระบบรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2564 2
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) 21 ก.ค. 2564 368
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาการปรับปรุงระบบรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2564 25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวน 19 ก.ค. 2564 6 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 2564 2 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 2564 386
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 2564 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มิ.ย. 2564 7 ครั้ง