ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 03 เม.ย. 2563 31 ครั้ง
ร่างประกาศและร่างประกวดราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (MOTS Website) (ฉบับปรับปรุงร่าง) 03 เม.ย. 2563 2 ครั้ง
ประกาศยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เม.ย. 2563 4 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 เม.ย. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2563 3 ครั้ง
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเล่นพร้อมซอฟแวร์ (Digital Signage solution) จำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 01 เม.ย. 2563 7
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั้ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 24 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 01 เม.ย. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคะดเลือกการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31 มี.ค. 2563 0 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 16 ราย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2563 1 ครั้ง