คู่มือการใช้งาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 8 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 5 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 166 ครั้ง
คู่มือระบบบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์ (ระบบใหม่) 621 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว 187 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 104 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) คู่มือขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 158 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) คู่มือขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2606
คู่มือการนำเข้าข้อมูลจังหวัดประกอบการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 213 ครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 206 ครั้ง