ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานองค์กร 517
ผู้บริหารส่วนกลาง 388
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 1 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงาน 4312
โครงสร้างหน่วยงาน 7 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 20 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 4050
ข้อมูลองค์กร1 4283
อำนาจหน้าที่ 6299