ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงาน 3130
ข้อมูลองค์กร 2735
โครงสร้างหน่วยงาน 3 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 17 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 3437
ข้อมูลองค์กร1 4091
อำนาจหน้าที่ 5483
โครงสร้างหน่วยงาน 7249
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 5353