ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 9 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 994
ข้อมูลองค์กร 2124
อำนาจหน้าที่ 2550
โครงสร้างหน่วยงาน 4291
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 3735
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก 10585
ผู้บริหารระดับสูง 16995