ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงาน 1859
ข้อมูลองค์กร 1634
โครงสร้างหน่วยงาน 2 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 12 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 2627
ข้อมูลองค์กร1 3889
อำนาจหน้าที่ 4532
โครงสร้างหน่วยงาน 6532
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 4885