ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานองค์กร 4817
ผู้บริหารส่วนกลาง 5201
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 4 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงาน 8573
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 26 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 7014
ข้อมูลองค์กร1 5478
อำนาจหน้าที่ 9679
โครงสร้างหน่วยงาน 10149