คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน

โดย : Admin 17 พ.ค. 2564

คำสั่ง สป.กก. ที่ 205/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 156/2565 เรื่อง การจัดตั้งกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 518/2564 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มตรวจราชการ

คำสั่ง สป.กก. ที่ 567/2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 580/2564 เรื่อง การจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 581/2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอำนาจหน้าที่ของ
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 623/2564 เรื่อง การมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง สป.กก. ที่ 638/2564 เรื่องแก้ไของค์ประกอบคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 673/2562 คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง สป.กก. ที่ 80/2562 คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสั่ง กก. ที่ 393-2562 คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา