โครงสร้างหน่วยงาน

โดย : Admin 05 ก.พ. 2564

ลิงค์หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองตรวจสอบภายใน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
กองการต่างประเทศ
กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
กลุ่มขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กลุ่มปคร.)
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (76 จังหวัด)