ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) 15 มิ.ย. 2565 1 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 พ.ค. 2565 1 ครั้ง
การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 26 เม.ย. 2565 2 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 14 มี.ค. 2565 532
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 09 ก.พ. 2565 16 ครั้ง
โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ม.ค. 2565 510
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2565 13 ม.ค. 2565 14 ครั้ง
ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ 28 ธ.ค. 2564 13 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 24 ธ.ค. 2564 1651
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 พ.ย. 2564 15 ครั้ง