ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) 25 มิ.ย. 2563 27 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" (ปศส.) รุ่นที่ 19 09 มิ.ย. 2563 29 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 08 มิ.ย. 2563 517
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) และประจำปี พ.ศ. 2563 30 เม.ย. 2563 52 ครั้ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 เม.ย. 2563 89
รายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง 24 เม.ย. 2563 45 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 เม.ย. 2563 20 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม "หลักสูตร Responsible Tourism : Preservation and Conservation of Culture and Heritage for Sustainable Tourism Destination" 30 มี.ค. 2563 11 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ก.พ. 2563 545
โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 06 ธ.ค. 2562 266