ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ 06 พ.ย. 2562 44 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 06 พ.ย. 2562 27 ครั้ง
ปฎิทินการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 05 พ.ย. 2562 12 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและพิธ๊พิจารณาคดีปกครอง 04 พ.ย. 2562 15 ครั้ง
ขอเชิญส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาระดับโลก โดย James Taylor ในหัวข้อ "Unlock Your Creative Potentail & Builiding a More Creative Culture" 04 พ.ย. 2562 11 ครั้ง
ขอเปลี่ยนวันจัดงานโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ NCC Forum 04 พ.ย. 2562 0 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 04 พ.ย. 2562 5 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 9 04 พ.ย. 2562 5 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 04 พ.ย. 2562 3 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์" 04 พ.ย. 2562 4 ครั้ง