ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการพัฒนาภาษาต่างประเทศด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 13 ก.ย. 2564 3 ครั้ง
ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังงาน Vitual Seminar เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ภายใต้แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook และ YouTube 09 ก.ย. 2564 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.)" รุ่นที่ 6 30 ส.ค. 2564 37 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการพัฒนาภาษาต่างประเทศด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 16 ส.ค. 2564 88 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย (หลักสูตร Strategies In Enhancing Tourism Workforce in the New Norm) 13 ส.ค. 2564 33 ครั้ง
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง ถอดกับดักคอร์รัปชัน The Big Push in Corruption Trap 11 ส.ค. 2564 9 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย (หลักสูตร Strategising Tourism for Culture and Heritage Preservation) 10 ส.ค. 2564 11 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for The Future Government) 11 มิ.ย. 2564 89 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) 11 มิ.ย. 2564 80 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 มิ.ย. 2564 32 ครั้ง