ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 72 และ รุ่นที่ 73 11 ธ.ค. 2561 6 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" 21 มิ.ย. 2561 181 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" 15 มิ.ย. 2561 177 ครั้ง
การเสวนาตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2560 30 มิ.ย. 2560 466
การจัดฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 3 26 พ.ค. 2560 41
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 เม.ย. 2560 360
ประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" 07 เม.ย. 2560 497
อบรม “Adobe Photoshop” 06 ก.พ. 2560 405
อบรม “InfoGraphics แบบมืออาชีพ” 30 ม.ค. 2560 218