ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for The Future Government) 11 มิ.ย. 2564 18 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) 11 มิ.ย. 2564 21 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 มิ.ย. 2564 25 ครั้ง
โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 02 ก.พ. 2564 385
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 24 ธ.ค. 2563 218
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์ วิว จังหวัดกรุงเทพฯ 14 ธ.ค. 2563 434
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 02 ธ.ค. 2563 334
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์ 24 พ.ย. 2563 224
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 5/63 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" 08 ต.ค. 2563 52 ครั้ง
การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ก.ย. 2563 554