ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 17 พ.ค. 2562 113 ครั้ง
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 21 มี.ค. 2562 190 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 13 ก.พ. 2562 132 ครั้ง
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawong Waropakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA TES) 05 ก.พ. 2562 62 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 ม.ค. 2562 117 ครั้ง
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 72 และ รุ่นที่ 73 11 ธ.ค. 2561 80 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" 21 มิ.ย. 2561 223 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" 15 มิ.ย. 2561 199 ครั้ง
การเสวนาตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2560 30 มิ.ย. 2560 613
การจัดฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 3 26 พ.ค. 2560 42