ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ก.พ. 2563 466
โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 06 ธ.ค. 2562 178
นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ 06 พ.ย. 2562 89 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 06 พ.ย. 2562 53 ครั้ง
ปฎิทินการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 05 พ.ย. 2562 22 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและพิธ๊พิจารณาคดีปกครอง 04 พ.ย. 2562 19 ครั้ง
ขอเชิญส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาระดับโลก โดย James Taylor ในหัวข้อ "Unlock Your Creative Potentail & Builiding a More Creative Culture" 04 พ.ย. 2562 11 ครั้ง
ขอเปลี่ยนวันจัดงานโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ NCC Forum 04 พ.ย. 2562 1 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 04 พ.ย. 2562 7 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 9 04 พ.ย. 2562 10 ครั้ง