ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การเสวนาตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2560 30 มิ.ย. 2560 323
การจัดฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 3 26 พ.ค. 2560 37
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 เม.ย. 2560 215
ประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" 07 เม.ย. 2560 295
อบรม “Adobe Photoshop” 06 ก.พ. 2560 297
อบรม “InfoGraphics แบบมืออาชีพ” 30 ม.ค. 2560 166