ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การสมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (CO-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ต.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 6 09 ส.ค. 2565 8 ครั้ง
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง 09 ส.ค. 2565 3 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรและประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 22 ก.ค. 2565 0 ครั้ง
การรับสมัครทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร “Enhancing Sustainability by Linking Culture, Nature and Community through Tourism 22 ก.ค. 2565 2 ครั้ง
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) 15 มิ.ย. 2565 3 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 พ.ค. 2565 1 ครั้ง
การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 26 เม.ย. 2565 2 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 14 มี.ค. 2565 594
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 09 ก.พ. 2565 17 ครั้ง