ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

วันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง 03 ก.ค. 2563 3 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 พ.ค. 2563 14 ครั้ง
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 19 พ.ค. 2563 59 ครั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่และการเบิกจ่ายค่าบริการรายเดือนของส่วนราชการ 27 มี.ค. 2563 65 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 24 มี.ค. 2563 20 ครั้ง
วารสารวิชาการ Unisearch Journal 19 มี.ค. 2563 6 ครั้ง
ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ขั้นตอนการขอรับทุนฯ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 มี.ค. 2563 14 ครั้ง
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 03 มี.ค. 2563 18 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนราชการที่มีรูปแบบราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 26 ก.พ. 2563 30 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสารของหน่วยงานในสังกัด 20 ก.พ. 2563 35 ครั้ง