ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 ก.พ. 2567 0 ครั้ง
การบริหารแผนงานโครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประเภทสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundameental Fund:FF) 01 ก.พ. 2567 0 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2567 2 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความที่ 56 22 ธ.ค. 2566 0 ครั้ง
แจกคอร์สเรียนฟรี 4 หลักสูตร กรมการท่องเที่ยว เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 29 พ.ย. 2566 307
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 09 ต.ค. 2566 2 ครั้ง
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 09 ต.ค. 2566 3 ครั้ง
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2566 09 ต.ค. 2566 1 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 889/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer:DPO) 05 ต.ค. 2566 1 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Procedure) 31 พ.ค. 2566 6 ครั้ง