ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 04 ก.ค. 2562 3 ครั้ง
ประกาศมาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 04 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 04 ก.ค. 2562 7 ครั้ง
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 04 ก.ค. 2562 12 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 04 ก.ค. 2562 6 ครั้ง
ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 04 ก.ค. 2562 6 ครั้ง
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 04 ก.ค. 2562 7 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 28 มิ.ย. 2562 0
ประชาสัมพันธืการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 11 มิ.ย. 2562 10 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 04 มิ.ย. 2562 28 ครั้ง