ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกัน รับมือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ สำหรับหน่วยงานรัฐ 09 พ.ย. 2564 0 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 28 ก.ย. 2564 424
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการพัฒนาภาษาต่างประเทศด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 13 ก.ย. 2564 2 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.)" รุ่นที่ 6 30 ส.ค. 2564 22 ครั้ง
ประกาศการแจ้งการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 30 มิ.ย. 2564 116 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานในการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th 29 มิ.ย. 2564 34 ครั้ง
ค่านิยมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 พ.ค. 2564 64 ครั้ง
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 06 พ.ค. 2564 36 ครั้ง
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 05 เม.ย. 2564 65 ครั้ง
สทนช.เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 12 มี.ค. 2564 1877