ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 28 ก.พ. 2566 4 ครั้ง
หลักเกณฑ์การใช้ภาพเครื่องหมายราชการประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ก.พ. 2566 3 ครั้ง
แนวปฏิบัติ (Dos & Don'ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 ก.พ. 2566 5 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 ธ.ค. 2565 3 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 28 ธ.ค. 2565 19 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 1359/2565 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธ.ค. 2565 3 ครั้ง
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 04 พ.ย. 2565 12 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 1 ราย 31 ต.ค. 2565 3 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 07 ต.ค. 2565 4 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 773/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่องการมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 26 ส.ค. 2565 1 ครั้ง