ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 ก.ย. 2563 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2563 ไว้เหลื่อมปี 03 ก.ย. 2563 13 ครั้ง
การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 2563 57
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 28 ส.ค. 2563 358
ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ 18 ส.ค. 2563 366
ประกาศ สป.กก. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0 17 ส.ค. 2563 36 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจและทำลายหนังสือ 13 ส.ค. 2563 15 ครั้ง
เชิญตอบแบบสอบถามสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 24 ก.ค. 2563 3 ครั้ง
รณรงค์งดสูบบุหรี่ ตระหนักถึงโทษพิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากยาสูบ 23 ก.ค. 2563 12
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ 17 ก.ค. 2563 4 ครั้ง