ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 มิ.ย. 2565 0 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานในการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.th 24 มิ.ย. 2565 2 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 619/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 มิ.ย. 2565 0 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 07 มิ.ย. 2565 2 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 05 เม.ย. 2565 12 ครั้ง
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสดงหากำไร พ.ศ. ... 28 ก.พ. 2565 12 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 205/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ก.พ. 2565 12 ครั้ง
สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 24 ก.พ. 2565 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) 23 ก.พ. 2565 843
สื่อเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในเรื่องการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ 18 ก.พ. 2565 0 ครั้ง