ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศการแจ้งการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 30 มิ.ย. 2564 61 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานในการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th 29 มิ.ย. 2564 18 ครั้ง
ค่านิยมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 พ.ค. 2564 50 ครั้ง
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 06 พ.ค. 2564 30 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 03 พ.ค. 2564 413
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 05 เม.ย. 2564 65 ครั้ง
สทนช.เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 12 มี.ค. 2564 1449
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี Citizen Portal Roadmap 10 มี.ค. 2564 12 ครั้ง
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 10 มี.ค. 2564 14
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 ธ.ค. 2563 28 ครั้ง