ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่และการเบิกจ่ายค่าบริการรายเดือนของส่วนราชการ 27 มี.ค. 2563 13 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 24 มี.ค. 2563 6 ครั้ง
วารสารวิชาการ Unisearch Journal 19 มี.ค. 2563 3 ครั้ง
ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ขั้นตอนการขอรับทุนฯ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 มี.ค. 2563 10 ครั้ง
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 03 มี.ค. 2563 9 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนราชการที่มีรูปแบบราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 26 ก.พ. 2563 19 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสารของหน่วยงานในสังกัด 20 ก.พ. 2563 29 ครั้ง
สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด 12 ก.พ. 2563 6 ครั้ง
สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 05 ก.พ. 2563 8 ครั้ง
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 ม.ค. 2563 18 ครั้ง