ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 23 ม.ค. 2563 0 ครั้ง
มาตรฐานข้อมูลกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ satastandard.m-society.go.th 19 พ.ย. 2562 98
มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ std.moc.go.th 12 ก.ย. 2562 403
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 14 ส.ค. 2562 21 ครั้ง
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 04 ก.ค. 2562 10 ครั้ง
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 04 ก.ค. 2562 9 ครั้ง
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 04 ก.ค. 2562 15 ครั้ง
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 04 ก.ค. 2562 50 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 04 ก.ค. 2562 24 ครั้ง
ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 04 ก.ค. 2562 25 ครั้ง