ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 04 ม.ค. 2564 374
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 ธ.ค. 2563 10 ครั้ง
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 19 ต.ค. 2563 13 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 ก.ย. 2563 6 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2563 ไว้เหลื่อมปี 03 ก.ย. 2563 16 ครั้ง
การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 2563 194
ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ 18 ส.ค. 2563 435
ประกาศ สป.กก. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0 17 ส.ค. 2563 37 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจและทำลายหนังสือ 13 ส.ค. 2563 16 ครั้ง
เชิญตอบแบบสอบถามสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 24 ก.ค. 2563 3 ครั้ง