ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สทนช.เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 12 มี.ค. 2564 171
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี Citizen Portal Roadmap 10 มี.ค. 2564 9 ครั้ง
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 10 มี.ค. 2564 7
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 04 ม.ค. 2564 391
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 ธ.ค. 2563 23 ครั้ง
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 19 ต.ค. 2563 13 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 ก.ย. 2563 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2563 ไว้เหลื่อมปี 03 ก.ย. 2563 17 ครั้ง
การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 2563 246
ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ 18 ส.ค. 2563 489