ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ std.moc.go.th 12 ก.ย. 2562 143
รายละเอียดการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 14 ส.ค. 2562 16 ครั้ง
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 04 ก.ค. 2562 7 ครั้ง
ประกาศมาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 04 ก.ค. 2562 6 ครั้ง
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 04 ก.ค. 2562 14 ครั้ง
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 04 ก.ค. 2562 46 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 04 ก.ค. 2562 21 ครั้ง
ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 04 ก.ค. 2562 24 ครั้ง
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 04 ก.ค. 2562 36 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 28 มิ.ย. 2562 6 ครั้ง