ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายโชติ ตราชู 

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

CIO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตำแหน่งว่าง

- ว่าง -

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

ตำแหน่งว่าง

 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายมงคล วิมลรัตน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยวและกีฬา