ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสันติ ป่าหวาย

นายสันติ ป่าหวาย

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

empty

- ว่าง -

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายอักษร แสนใหม่

นายอักษร แสนใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา