ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

 

- ว่าง -

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสันติ ป่าหวาย

นายสันติ ป่าหวาย

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

ตำแหน่งว่าง

- ว่าง -

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา