สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.1/2563 ลว. 18 มิถุนายน 2563 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ 03 ก.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ป.ย.ป. 4/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 03 ก.ค. 2563 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.3/2563 ลว. 22 มิถุนายน 2563 โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 25 มิ.ย. 2563 4 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงาน เลขที่ จท.1/2563 ลว. 18 มีนาคม 2563 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 24 มิ.ย. 2563 5 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.4/2563 ลว. 22 มิถุนายน 2563 โครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580) 23 มิ.ย. 2563 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.2/2563 ลว. 4 มิถุนายน 2563 โครงการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 04 มิ.ย. 2563 6 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.5/2562 ลว. 1 สิงหาคม 2562 โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) 26 พ.ค. 2563 7 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.9/2562 ลว. 24 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 21 พ.ค. 2563 8 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.7/2562 ลว. 17 เมษายน 2563 โครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 22 เม.ย. 2563 12 ครั้ง
สัญญา เลขที่ ซข.1/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการ่องเที่ยวและกีฬา 30 มี.ค. 2563 2 ครั้ง