สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของไทย 09 ส.ค. 2562 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.5 /2562 ลว. 1 สิงหาคม 2562 โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเีที่ยว (Tourism Satellite Account:TSA) 06 ส.ค. 2562 5 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.6 /2562 ลว.30 กรกฎาคม 2562 โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 05 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท. 4/2562 ลว.28 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 02 ก.ค. 2562 14 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.3/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560 โครงการรวบรวมสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 27 มิ.ย. 2562 11 ครั้ง
สัญญาซื้อขายแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 8/2562 ลว.5 มีนาคม 2562 ขายจอวีดีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง 07 มิ.ย. 2562 6 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2562 ลว. 24 พ.ค.62 โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 06 มิ.ย. 2562 4 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2562 ลว. 13 พ.ค. 62 โครงการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 13 พ.ค. 2562 13 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.2/2562 ลว. 11 เม.ย. 62 โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 22 เม.ย. 2562 15 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2562 ลว. 5 มี.ค. 62 โครงการจัดทำตัวชี้ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มี.ค. 2562 24 ครั้ง