สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ จ.9/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2562 7 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.1/2562 ลว. 27 ก.ย. 62 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยสื่อวีดิทัศน์ (Video Presentation) 26 พ.ย. 2562 9 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.7/2563 ลว. 27 ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 20 พ.ย. 2562 5 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.3/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ 2 แห่ง 11 พ.ย. 2562 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.3/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสป.กก. (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 50 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสป.กก. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 11 พ.ย. 2562 2 ครั้ง
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารฯ เลขที่ จ.1/2563 ลว. 16 ต.ค. 62 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2562 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2563 ลว. 17 ต.ค. 62 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2562 4 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.8/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 โครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 ต.ค. 2562 8 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จ.8/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 โครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ก.ย. 2562 11 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จ.2/2562 ลว. 22 ส.ค. 62 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.ย. 2562 3 ครั้ง