สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ จ.4/2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 26 พ.ค. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 พ.ค. 2565 4 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.1/2565 ลว. 7 มี.ค. 65 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Account : SSA) นำร่อง 08 มี.ค. 2565 4 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ จ. 01/2565 ลว. 7 ต.ค. 64 จ้างจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) 03 พ.ย. 2564 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.3/2565 ลว. 18 ต.ค. 64 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 20 ต.ค. 2564 8 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2565 ลว. 11 ต.ค. 64 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 18 ต.ค. 2564 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2565 ลว. 11 ต.ค. 64 โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.5/2564 ลว. 8 ต.ค. 64 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบการเชื่อมข้อมูลสถิติ อุบัติเหตุ นักท่องเที่ยวชาวไทย 15 ต.ค. 2564 44
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2565 ลว. 8 ต.ค. 64 จ้างจัดทำกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบการรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08 ต.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2565 ลว. 7 ต.ค.64 จ้างจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ (TAC) 07 ต.ค. 2564 0 ครั้ง