สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ จ. 01/2565 ลว. 7 ต.ค. 64 จ้างจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) 03 พ.ย. 2564 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.3/2565 ลว. 18 ต.ค. 64 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 20 ต.ค. 2564 6 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2565 ลว. 11 ต.ค. 64 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 18 ต.ค. 2564 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2565 ลว. 11 ต.ค. 64 โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.5/2564 ลว. 8 ต.ค. 64 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบการเชื่อมข้อมูลสถิติ อุบัติเหตุ นักท่องเที่ยวชาวไทย 15 ต.ค. 2564 5
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2565 ลว. 8 ต.ค. 64 จ้างจัดทำกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบการรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08 ต.ค. 2564 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2565 ลว. 7 ต.ค.64 จ้างจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ (TAC) 07 ต.ค. 2564 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2564 ลว. 30 ก.ย.64 จ้างจัดทำสื่อการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 30 ก.ย. 2564 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.3/2564 ลว. 30 ก.ย.64 จ้างจัดทำสื่อและการเผยแพร่เพื่อแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการป้องกันนักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.6/2564 ลว. 27 ก.ย.64 โครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 29 ก.ย. 2564 6 ครั้ง