สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญา เลขที่ ซข.1/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการ่องเที่ยวและกีฬา 30 มี.ค. 2563 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2563 ลว. 16 มี.ค. 63 ซื้อครุภัณฑ์ของกองกลางและกองตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ 20 มี.ค. 2563 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2563 ลว. 18 มี.ค. 63 ซื้อครุภัณฑ์ของกองกลางและกองตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ 20 มี.ค. 2563 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2563 ลว. 18 มี.ค. 63 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 20 มี.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.9/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2562 8 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.1/2562 ลว. 27 ก.ย. 62 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยสื่อวีดิทัศน์ (Video Presentation) 26 พ.ย. 2562 10 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.7/2563 ลว. 27 ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 20 พ.ย. 2562 6 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.3/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ 2 แห่ง 11 พ.ย. 2562 4 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.3/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสป.กก. (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 50 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสป.กก. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 11 พ.ย. 2562 3 ครั้ง
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารฯ เลขที่ จ.1/2563 ลว. 16 ต.ค. 62 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2562 5 ครั้ง