สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.4/2564 ลว. 28 พ.ค.64 สัญญาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสู่สาธารณชน 22 ก.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.3/2564 ลว. 29 มิ.ย.64 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 ก.ค. 2564 7 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.4/2564 ลว. 29 มิ.ย.64 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 06 ก.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.2/2564 ลว. 15 ต.ค.63 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสป.กก. (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและศูนย์ราชการฯ 14 มิ.ย. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.4/2564 ลว. 28 พ.ค.64 สัญญาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสู่สาธารณชน 08 มิ.ย. 2564 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท 1/2564 ลว. 12 พ.ค.64 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 27 พ.ค. 2564 13 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท. 2/2564 ลว. 20 พ.ค.64 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.2561 - 2580) 27 พ.ค. 2564 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.01/2564 ลว. 20 พ.ค.64 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 20 พ.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ (ศทส.) จ. 1/2564 ลว. 21 ต.ค. 63 สัญญาเช่าวงจรสื่สารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงปม. 64 (กิจกรรมที่ 2) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 09 ก.พ. 2564 9 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.01/2563 ลว. 24 ส.ค. 63โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย 08 ก.พ. 2564 3 ครั้ง