สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จ.5/2565 ลว.5 ส.ค. 2565 09 มี.ค. 2566 0 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 09 มี.ค. 2566 0 ครั้ง
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 (สัญญาเลขที่ 6/2566) 02 มี.ค. 2566 0 ครั้ง
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 (สัญญาเลขที่ 7/2566) 02 มี.ค. 2566 0 ครั้ง
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 (สัญญาเลขที่ 8/2566) 02 มี.ค. 2566 0 ครั้ง
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 5/2566 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ก.พ. 2566 0 ครั้ง
สัญญาเลขที่ (ศทส.) จ.2/2566 โครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กิจกรรมที่ 2) ณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร b ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 พ.ย. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2566 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรว 27 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ (ศทส.) จ.1/2566 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ต.ค. 2565 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.5 /2565 โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 21 ก.ย. 2565 2 ครั้ง