สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จป.3/2567 โครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 13 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่จป.2/2567 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลว 5เมษายน 2567 18 เม.ย. 2567 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จ.ป.1/2567 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา SSA 18 เม.ย. 2567 1 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.01/2567 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ( ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 30 ม.ค. 2567 1 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.01/2567 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 30 ม.ค. 2567 0 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.01/2567 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 30 ม.ค. 2567 1 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จ.01/2567 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2566 3 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.1/2566 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 08 พ.ย. 2566 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2567 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง 18 ต.ค. 2566 1 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.ย. 2566 0 ครั้ง