สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 จ้างทำเว็บไซต์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 23 ก.ย. 2563 3 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงาน เลขที่ จท.4/2563 ลว. 22 มิ.ย. 2563 โครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580) 11 ก.ย. 2563 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.6/2563 ลว. 28 ส.ค. 63 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (MOTS Website) 02 ก.ย. 2563 8 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.01/2563 ลว. 24 ส.ค. 63 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย 24 ส.ค. 2563 1 ครั้ง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก.01/2563 ลว. 17 ส.ค.63 โครงการปรับปรุงศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณผังกระจก ชั้น 1 ระหว่างประตู 3 และ 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 3/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 ซื้อขายเครื่องเล่นพร้อมซอฟท์แวร์ (Digital Signage Solution) จำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง 06 ส.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท. 1/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ 03 ส.ค. 2563 4 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.1/2563 ลว. 18 มิถุนายน 2563 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ 03 ก.ค. 2563 5 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ป.ย.ป. 4/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 03 ก.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.3/2563 ลว. 22 มิถุนายน 2563 โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 25 มิ.ย. 2563 6 ครั้ง