สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63 เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 24 คัน 12 ม.ค. 2564 2 ครั้ง
สัญญาเช่ารถยนต์แก้ไขเพิ่มเติม ลว. 30 ธ.ค. 63 ตามสัญญาฯ เลขที่ 1/2564 ลว. 18 มิ.ย. 63 เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 55 คัน 12 ม.ค. 2564 4 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ ซข.1/2564 ลว. 28 ธ.ค 63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 05 ม.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.3/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63 โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 22 ธ.ค. 2563 1 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.2/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 23 พ.ย. 2563 10 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จท.1/2563 ลว.18 มี.ค.63 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ 11 พ.ย. 2563 13 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2564 ลว. 15 ต.ค. 63 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 20 ต.ค. 2563 3 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2564 ลว. 15 ต.ค. 63 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ 2 แห่ง 20 ต.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 จ้างทำเว็บไซต์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 23 ก.ย. 2563 8 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงาน เลขที่ จท.4/2563 ลว. 22 มิ.ย. 2563 โครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580) 11 ก.ย. 2563 6 ครั้ง