สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ ซข.1/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2561 2 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.12/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 ต.ค. 2561 8 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ 25 ต.ค. 2561 14 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จ.1/2562 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 16 ต.ค. 2561 6 ครั้ง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก1/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 ต.ค. 2561 8 ครั้ง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก2/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 จ้างปรับปรุงห้องน้ำและจัดทำทางลาดคนพิการ รวมทั้งห้องน้ำผู้บริหารที่ชำรุด 11 ต.ค. 2561 5 ครั้ง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก3/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ภายในอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์) 11 ต.ค. 2561 3 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จท.6/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 28 ก.ย. 2561 6 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จท.7/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 โครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 28 ก.ย. 2561 4 ครั้ง
สัญญาจ้างเลขที่ จท.5/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 14 ก.ย. 2561 12 ครั้ง