สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ จ.01/2567 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2566 2 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.1/2566 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 08 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2567 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง 18 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
สัญญาจ้างและข้อตกลงกิจกรรมการจ้างดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกี 13 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.01/2566 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2566 2 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จ.ป.3/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา SSA 16 มิ.ย. 2566 2 ครั้ง
สัญญาซื้อขายแก้ไขเพิ่มเติมครุภัณฑ์สำนักงานและ งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ เลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 และสัญญาซื้อ 29 พ.ค. 2566 4 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่จป.1/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว29 พฤษภาคม 2566 29 พ.ค. 2566 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จ.ป.2/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 29 พ.ค. 2566 6 ครั้ง