สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ (ศทส.) จ. 1/2564 ลว. 21 ต.ค. 63 สัญญาเช่าวงจรสื่สารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงปม. 64 (กิจกรรมที่ 2) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 09 ก.พ. 2564 6 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.01/2563 ลว. 24 ส.ค. 63โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย 08 ก.พ. 2564 1 ครั้ง
สัญญาซื้อขายแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 4/2563 ลว. 29 ก.ย. 63 ซื้อขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมระบบโทรศัพท์ของสป.กก. 05 ก.พ. 2564 1 ครั้ง
สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63 เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 24 คัน 12 ม.ค. 2564 3 ครั้ง
สัญญาเช่ารถยนต์แก้ไขเพิ่มเติม ลว. 30 ธ.ค. 63 ตามสัญญาฯ เลขที่ 1/2564 ลว. 18 มิ.ย. 63 เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 55 คัน 12 ม.ค. 2564 4 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ ซข.1/2564 ลว. 28 ธ.ค 63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 05 ม.ค. 2564 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.3/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63 โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 22 ธ.ค. 2563 3 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.2/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 23 พ.ย. 2563 10 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จท.1/2563 ลว.18 มี.ค.63 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ 11 พ.ย. 2563 13 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.1/2564 ลว. 15 ต.ค. 63 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 20 ต.ค. 2563 3 ครั้ง