กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

หนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563 0
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31
แบบประเมินพนักงานราชการเพื่อต่อสัญญาจ้าง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 28
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8 ครั้ง
การ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่ข้าราชการที่เกิดเดือนกรกฎาคม 105
ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563 192
ประชาสัมพันธ์เชินชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน 102
โครงสร้างหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 665/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563) 119 ครั้ง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 (ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 660/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563) 80 ครั้ง
ประชุม อ.ก.พ.กก. ครั้งที่ 2/2563 240