กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 29 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 37 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนะปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 94 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 32 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 57 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 47 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 96 ครั้ง