กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 0 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 21 ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก เพื่อร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ครั้ง
มอบเงินบริจาค "มูลนิธิสงเคราะห์เด็ดอ่อนปากเกร็ด" 37
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ประกอบการขอกู้กับธนาคารกรุงไทย 107
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 14" 16 ครั้ง
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ "เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562" 15 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 230
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" 27 ครั้ง
ค่านิยมร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 33 ครั้ง