กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 20 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 47 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนสามชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยและกีฬา 9 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 24 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 69 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 46 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 78 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกำหนดการสัมภาษณ์ 79 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 452