กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่ข้าราชการที่เกิดเดือนกรกฎาคม 33
ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563 107
ประชาสัมพันธ์เชินชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน 54
โครงสร้างหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 665/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563) 80 ครั้ง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 (ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 660/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563) 55 ครั้ง
ประชุม อ.ก.พ.กก. ครั้งที่ 2/2563 152
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 72 ครั้ง
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 16 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 195
การ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่ข้าราชการที่เกิดเดือนมีนาคม 106