กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 1 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 361
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 57 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานลงมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 47 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 412
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 100 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 382 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) สำหรับตำแหน่งเป้าหมาย (Strategic Position) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 93 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 94 ครั้ง