กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 193
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 311
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 256
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 33 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการทั่วไป) 15 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 15 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 19 ครั้ง