ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การประชุมศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง 16 ก.ค. 2561 13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) 03 ก.ค. 2561 178 ครั้ง
การประชุมระดมสมอง และศึกษาดูงานภายใต้โครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 18 มิ.ย. 2561 4
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 14 มิ.ย. 2561 144 ครั้ง
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 มิ.ย. 2561 69
ประมวลภาพการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร 28 พ.ค. 2561 76
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 24 พ.ค. 2561 96 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 22 พ.ค. 2561 78
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐและรายงานสถานภาพศูนย์ข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 พ.ค. 2561 0
ประมวลภาพการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 2561 16