ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... 15 ม.ค. 2561 6 ครั้ง
การฝึกอบรม “ผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” 15 ม.ค. 2561 80
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 ม.ค. 2561 493 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2561 81
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 ธ.ค. 2560 137 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี 29 ธ.ค. 2560 93 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 19 ธ.ค. 2560 114 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 19 ธ.ค. 2560 89 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 13 ธ.ค. 2560 0
กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 07 ธ.ค. 2560 63