ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน วิเคราะห์นโยบายและแผนของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567 2 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 7 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงาน กองตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 2 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานการเงินและบัญชีของกองกลาง กลุ่มการคลัง 9 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานการเงินและบัญชีของกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 27 พ.ค. 2567 6 ครั้ง
ประกาศกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 27 พ.ค. 2567 5 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานธุรการ ของกองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป 27 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง 24 พ.ค. 2567 9 ครั้ง