ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 18 พ.ย. 2562 92 ครั้ง
แจ้งประกาศ (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 29 ต.ค. 2562 58 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 04 ต.ค. 2562 247 ครั้ง
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 30 ก.ย. 2562 332
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ก.ย. 2562 155 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ก.ย. 2562 347 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ส.ค. 2562 695
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น​ประธานเปิดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 08 ส.ค. 2562 126
ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) และตำแหน่งผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 18 มิ.ย. 2562 213 ครั้ง
การฝึกอบรมโครงการในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 04 มิ.ย. 2562 519