ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 72 และ รุ่นที่ 73 11 ธ.ค. 2561 25 ครั้ง
การกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 พ.ย. 2561 50 ครั้ง
ขยายระยะเวลาการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งห้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 พ.ย. 2561 135 ครั้ง
การสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 พ.ย. 2561 136 ครั้ง
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร 01 พ.ย. 2561 199
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 ต.ค. 2561 434
ประกาศกระทรวงการท่องเท่ี่ยวและกีฬา เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ 30 ต.ค. 2561 56 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (นายภัทรดนัย ทองเนียม) 25 ต.ค. 2561 99 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22 ต.ค. 2561 131 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริหารนักท่องเที่ยว (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2561 12 ต.ค. 2561 205