ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 24 ม.ค. 2563 10 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 ม.ค. 2563 28 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 ม.ค. 2563 33 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 15 ม.ค. 2563 173
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ม.ค. 2563 64 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ม.ค. 2563 40 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 03 ม.ค. 2563 79 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 11 ธ.ค. 2562 159
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 18 พ.ย. 2562 140 ครั้ง
แจ้งประกาศ (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 29 ต.ค. 2562 63 ครั้ง