ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 ก.ย. 2563 40
แบบประเมินพนักงานราชการเพื่อต่อสัญญาจ้าง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 30 ก.ย. 2563 76
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ก.ย. 2563 35 ครั้ง
ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 21 ก.ย. 2563 35 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 09 ก.ย. 2563 98 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 2 03 ก.ย. 2563 158
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ส.ค. 2563 145 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ส.ค. 2563 122 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 ก.ค. 2563 185 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 ก.ค. 2563 238 ครั้ง