ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 04 ต.ค. 2562 128 ครั้ง
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 30 ก.ย. 2562 198
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ก.ย. 2562 117 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ก.ย. 2562 311 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ส.ค. 2562 619
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น​ประธานเปิดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 08 ส.ค. 2562 89
ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) และตำแหน่งผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 18 มิ.ย. 2562 207 ครั้ง
การฝึกอบรมโครงการในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 04 มิ.ย. 2562 458
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 พ.ค. 2562 134 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 02 พ.ค. 2562 800