ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป เป็นครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 2564 72 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป เป็นครั้งที่ 2 31 พ.ค. 2564 276 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 พ.ค. 2564 424
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (เพิ่มเติม) 30 เม.ย. 2564 469
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 19 เม.ย. 2564 158 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 09 เม.ย. 2564 554 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 08 เม.ย. 2564 75 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 เม.ย. 2564 321 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 31 มี.ค. 2564 459
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 25 มี.ค. 2564 246 ครั้ง