ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 22 ม.ค. 2564 66 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 04 ม.ค. 2564 313 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 ธ.ค. 2563 108 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08 ธ.ค. 2563 1688
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 ธ.ค. 2563 111 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 พ.ย. 2563 464 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 พ.ย. 2563 215
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 09 พ.ย. 2563 42 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 ต.ค. 2563 251 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 ก.ย. 2563 561