ติดต่อหน่วยงาน/แผนที่ตั้ง

โดย : Admin

แผนที่สำนักงาน


 

ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500
โทรสาร : 0-2283-1501
E-mail สารบรรณกลาง (รับ-ส่งหนังสือ) : saraban@mots.go.th
E-mail : webmaster@mots.go.th

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน:
สารบรรณกลาง (รับ-ส่งหนังสือ) โทร. 0 2283 1626
กองกลาง โทร. 0 2283 1630
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โทร. 0 2283 1526
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2283 1570
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 0 2283 1513
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 2283 1584
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. 0 2142 7816
กองการต่างประเทศ โทร. 0 2283 1562
กองพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2142 7800 ต่อ 27836
กองตรวจสอบภายใน โทร. 0 2142 7817
กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ โทร. 0 2142 7813
กลุ่มนิติการ โทร. 0 2283 1503
กลุ่มตรวจราชการ โทร. 0 2283 1567
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) โทร. 0 2283 1530
กลุ่มขับเคลื่อปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โทร. 0 2283 1556
สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (สสท.) โทร. 0 2283 1668 ต่อ 1565
ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 0 2283 1529

สายรถเมล์ : ปอ.70, 70, 157, ปอ.503 , ปอ.509