ติดต่อหน่วยงาน/แผนที่ตั้ง

โดย : Adminที่อยู่ :  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500
โทรสาร : 0-2283-1501
E-mail : webmaster@mots.go.th
E-mail งานสารบรรณ : saraban@mots.go.th
เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน :
     กองกลาง  โทร. 0 2283 1630
     กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  โทร. 0 2283 1526
     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  โทร. 0 2283 1570
     กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา  โทร. 0 2283 1500 ต่อ 1618 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร. 0 2283 1585
     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โทร. 0 2142 7816  
     กองการต่างประเทศ  โทร. 0 2283 1562
     กองพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2143 7721
     กองตรวจสอบภายใน โทร. 0 2142 7817
     กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ โทร. 0 2142 7813
     กลุ่มตรวจราชการ โทร. 0 2283 1567
สายรถเมล์ : ปอ.70, 70, 157, ปอ.503 , ปอ.509