แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 35 ครั้ง
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 35 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 6 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 8 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 27 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.62) 19 ครั้ง
สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 13 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 38 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 39 ครั้ง