แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ) 1 ครั้ง
ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 ) พลางก่อน 1 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 ) พลางก่อน 1 ครั้ง
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 1 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ) พลางก่อน 2 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.2566 ของหน่อยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 2 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 13 ครั้ง
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 รอบ 6 เดือน 18 ครั้ง