แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 14 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 10 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 2 ครั้ง