แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 21 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 23 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 6 ครั้ง