แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 2 59 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 78 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 23 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 14 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 12 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 18 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.62) 26 ครั้ง
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 43 ครั้ง
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 46 ครั้ง
สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 23 ครั้ง