แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 (สงป 301 และ สงป 302) 273
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 31 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 43 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 78 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 318
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 2 70 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 115 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 49 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 27 ครั้ง