แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 26 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 27 ครั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 6 ครั้ง