วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

โดย : Admin

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ”

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ค่านิยมหลักขององค์กร