แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 13 พ.ค. 2564 91 ครั้ง
แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564 - 2565 13 พ.ค. 2564 60 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 พ.ค. 2561 169 ครั้ง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน 08 มี.ค. 2561 12150
พรบ.นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 -ราชกิจจานุเบกษา 06 ส.ค. 2557 374 ครั้ง