แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2566-2567 10 ต.ค. 2565 151 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 มิ.ย. 2565 40 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการราย 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 มิ.ย. 2565 11 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 มิ.ย. 2565 20 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 13 พ.ค. 2564 201 ครั้ง
แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564 - 2565 13 พ.ค. 2564 95 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 พ.ค. 2561 195 ครั้ง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน 08 มี.ค. 2561 20067
พรบ.นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 -ราชกิจจานุเบกษา 06 ส.ค. 2557 418 ครั้ง