ข่าวสาร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 205/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 156/2565 เรื่อง การจัดตั้งกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ครั้ง
“Tourism is Everyone’s Business” เพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของทุกคน 1943
ประกาศการแจ้งการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 35 ครั้ง
ประชุมสัมมนาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 302