ข้อมูลบริการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 773/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่องการมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 10 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 ครั้ง
คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1034/2564 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอกการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 25 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 923/2564 เรื่อง มอบหมายให้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจการกีฬา 25 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 453/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในของกองการต่างประเทศ 7 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 563/2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 623/2564 เรื่อง การมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ 8 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 580/2564 เรื่อง การจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8 ครั้ง