ข้อมูลบริการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 453/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในของกองการต่างประเทศ 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 563/2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 623/2564 เรื่อง การมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 580/2564 เรื่อง การจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว 22 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 15 ครั้ง