แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน

โดย : Admin 08 มี.ค. 2561

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565


เกณฑ์การประเมินตาม CBT
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคกลาง
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันออก
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก