ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ใบจองห้องประชุม 11 ครั้ง
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18 ครั้ง
ใบสมัครอีเมล์กระทรวง 10 ครั้ง
ใบลาพักผ่อน 25 ครั้ง
คำร้องขอโอน 55 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 7 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 10 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 10 ครั้ง
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 20 ครั้ง
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 28 ครั้ง