ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบฟอร์มขอใช้เมลกระทรวงฯ 83 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอเรื่องการจัดการความรู้ โดย อาจารย์ สมชาติ 47 ครั้ง
แบบฟอร์มขอนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 75 ครั้ง
ใบจองห้องประชุม 30 ครั้ง
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 76 ครั้ง
ใบลาพักผ่อน 147 ครั้ง
คำร้องขอโอน 312 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 28 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 52 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 92 ครั้ง