ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบฟอร์มขอใช้เมลกระทรวงฯ 21 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอเรื่องการจัดการความรู้ โดย อาจารย์ สมชาติ 16 ครั้ง
ใบจองห้องประชุม 19 ครั้ง
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40 ครั้ง
ใบลาพักผ่อน 57 ครั้ง
คำร้องขอโอน 112 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 13 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 20 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 25 ครั้ง
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 39 ครั้ง