ประกาศ/คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 453/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในของกองการต่างประเทศ 3 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 563/2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 623/2564 เรื่อง การมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 580/2564 เรื่อง การจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 ครั้ง
คำสั่ง สป. ที่ 518/2564 การจัดตั้งกลุ่มตรวจราชการ 59 ครั้ง
คำสั่ง กก ที่ 635/2563 เลื่อนข้าราชการ (สทิศ และรายอื่นรวม 21 ราย) 342 ครั้ง
คำสั่ง สป ที่ 1222/2563 ย้ายข้าราชการ (บุญเชิด) 169 ครั้ง
คำสั่ง สป ที่ 1223/2563 ย้ายข้าราชการ (คมสันต์ และรายอื่นรวม 11 ราย) 126 ครั้ง