การประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการจราจรสำหรับเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

โดย : Admin 29 เม.ย. 2565

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการจราจรสำหรับเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร พิธีการคนเข้าเมือง และการเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าว รวมทั้งการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย และการจราจร ตลอดจนแผนส่งกลับสายการแพทย์และแผนเผชิญเหตุ แผนเผชิญเหตุ แผนระงับอัคคีภัย การระบายน้ำและการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด ในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565