ประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

โดย : Admin 05 เม.ย. 2565

          นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ดร.ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings ATCMs) ครั้งที่ 13  รวม 4 คณะ ประกอบด้วย
           1) คณะกรรมการด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Competitiveness Committee: ATCC)
           2) คณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee: ASITDC)
           3) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee ATPMC)
          4) คณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Resourcing, Monitoring, and Evaluation Committee ATRMEC)
          โดยการประชุมทั้ง 4 คณะ ดำเนินการผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 
          โดยมีบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan ATSP) ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นตามมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 55 (The 55th ASEAN NTOs Meeting) 
           ซึ่งผลจากการประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 13 จะนำไปรายงานในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 56 (The 56th ASEAN NTOs Meeting) เพื่อใช้กำหนดทิศทางนโยบาย รวมทั้งความร่วมมือต่าง ๆ ในภาคการท่องเที่ยวของอาเซียนต่อไป