โครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1

โดย : Admin 21 มี.ค. 2565

          วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1 โดยมีนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเปิดการฝึกอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

          สืบเนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเดินทางและพำนักในประเทศไทย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีอรรถคดี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับการเยียวยาด้วยความเป็นธรรม ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดหาและอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย