ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง)

โดย : Admin 21 ก.ค. 2564

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ