สทนช.เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

โดย : Admin 12 มี.ค. 2564


ข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

2. กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

3. ร่างประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

4. โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ