ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 02 ก.พ. 2564

เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคล ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจัุงหวัดหนองคาย ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ดาวน์โหลด
หน้าที่ความรับผิดชอบของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดาวน์โหลด
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ดาวน์โหลด