รมว. พิพัฒน์ ระดมสมอง วางกลยุทธ์ดึงพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-กีฬา หลัง covid-19 ระบาด

โดย : Admin 26 ก.ย. 2563

          นายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​  เป็น​ประธาน​เปิดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ ระหว่างวันที่​ 24-26​ กันยายน​  2563​ ณ​ โรงแรม​ลี​กา​ร์​เดนส์​ พลาซ่า​ อำ​เภอ​หาดใหญ่​ จังหวัด​สงขลา​

          รมต.พิพัฒน์​ กล่าว​ว่า​ การดำเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้​ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ​ รัฐวิสาหกิจ​และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์​ที่เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน อีกทั้งได้มารับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกัน เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเห็นถึงภาพรวมการดำเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
          ดังนั้น การมารับทราบนโยบายร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน การวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือที่หลากหลาย​ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน​โดยยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานให้สามารถผนึกกำลังความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน​และนำศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน มาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น