โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)" รุ่นที่ 5

โดย : Admin 19 ก.ย. 2563

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)" รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0 มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 13 - 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรืออยู่ระหว่างการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี และยังไม่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)" รุ่นที่ 1 - 4 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมพลศึกษา)

     หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหารระดับต้น และระดับกลาง เพื่อนำหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนานักบริหารระดับต้น และระดับกลางให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เพื่อสร้างนักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น และระดับกลาง ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีทักษะและสมรรถนะใหม่ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีความสามารถในการปรับปรุง วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมเชิงกลยุทธ์และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักบริหารระดับต้น และระดับกลาง ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้สามารถรองรับการปรับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รองรับการสูญเสียนักบริหารระดับสูงจากการเกษียณอายุราชการตามสภาพปัญหาปัจจุบันของกำลังคนภาครัฐของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา