การซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบทรัพย์สิน

โดย : Admin 15 ก.ย. 2563


Warning: getimagesize(images/article/news377/article377_image_b_20200915161507_39163.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news377/article377_image_b_20200915161507_11156.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news377/article377_image_b_20200915161506_57537.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news377/article377_image_b_20200915161500_66186.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news377/article377_image_b_20200915161503_46864.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news377/article377_image_b_20200915161504_14963.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

          นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการซักซ้อมความเข้าใจในงานระบบบริหารทรัพย์สิน ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ในการซักซ้อมความเข้าใจดังกล่าวนี้ เพื่อให้ทุกกองบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งหน่วยงานสามารถลงทะเบียน ติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์ ด้วยระบบ QR code ซึ่งนำมาใช้กับงานบริหารจัดการและตรวจนับรายการครุภัณฑ์ประจำปีเป็นต้นไป