โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 2

โดย : Admin 03 ก.ย. 2563


Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903231823_2880.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903231835_2881.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903235230_2882.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232250_2883.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232304_2884.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232321_2885.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232402_2886.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232423_2887.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232445_2888.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232456_2889.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232519_2890.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232536_2891.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232610_2892.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232625_2893.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232636_2894.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232645_2895.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232703_2896.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232723_2897.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232819_2898.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232833_2899.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903232846_2900.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903233209_2901.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903233420_2902.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903233611_2903.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903233702_2904.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903233713_2905.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903233730_2906.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903234108_2907.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903234128_2908.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news954/n20200903234229_2909.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่อเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0 มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็กชั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการมาแล้วไม่เกินแล้ว 8 ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม) และยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมพลศึกษา) 

        มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักบริหารระดับต้น และระดับกลาง เพื่อนำหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนานักบริหารระดับต้น และระดับกลางให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เพื่อสร้างนักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น และระดับกลาง ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีทักษะและสมรรถนะใหม่ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีความสามารถในการปรับปรุง วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมเชิงกลยุทธ์และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักบริหารระดับต้น และระดับกลาง ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้สามารถรองรับการปรับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รองรับการสูญเสียนักบริหารระดับสูงจากการเกษียณอายุราชการตามสภาพปัญหาปัจจุบันของกำลังคนภาครัฐของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา