โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 3

โดย : Admin 25 ก.ค. 2563


Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123248_2756.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123340_2757.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123350_2758.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123356_2759.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123400_2760.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123406_2761.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123419_2762.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123423_2763.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123433_2764.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123444_2765.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123450_2766.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123500_2767.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123518_2768.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123535_2769.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123612_2770.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123620_2771.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123632_2772.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123641_2773.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123650_2774.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123716_2775.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123727_2776.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123738_2777.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123749_2778.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123807_2779.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123818_2780.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123840_2781.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123850_2782.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123903_2783.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725123935_2784.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

Warning: getimagesize(images/article/news942/n20200725124012_2785.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\www\ewtadmin86_mots_ops_utf8\ewt\secretary\news_view.php on line 131

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 3
มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย 
         1) ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคกลาง และภาคใต้
         2) ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคกลาง และภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ หลักการ สาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น