โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 3

โดย : Admin 25 ก.ค. 2563

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 3
มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย 
         1) ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคกลาง และภาคใต้
         2) ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคกลาง และภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ หลักการ สาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น