โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 1

โดย : Admin 16 ก.ค. 2563

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 1 มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย
         1) หัวหน้ากลุ่มของทุกกอง/ศูนย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนกลาง

         2) ข้าราชการและ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุของทุกกอง/ศูนย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนกลาง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ หลักการ สาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น