ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเอเปค (APEC TSP 2020-2024)

โดย : Admin 19 มิ.ย. 2563

          วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเอเปค (APEC TSP 2020-2024) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

          โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญในการพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
          1) ร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเอเปค (APEC TSP 2020-2024) 
          2) ข้อเสนอที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต 
          3) ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคว่าด้วย covid-19 และ 
          4) การจัดตั้งคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปคของประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา