โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย : Admin 21 ก.พ. 2563

         เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรยายพิเศษในหัวข้อ "หลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ อุดมการณ์ จิตสำนึก และจรรยาพนักงานราชการ" ได้ให้บทนิยาม ในเรื่อง การท่องเที่ยวไทย ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย จำนวน 3 เป้าหมาย อันได้แก่ 1) การกระจายการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและมือง 2) พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศภูมิภาค และ 3) สร้างความประทับใจจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ โดยแนวทางการดำเนินการไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายนั้น ต้องมีการรักษาการเป็นจุดหมายที่สำคัญในระดับโลก โดยใช้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายให้สอดรับกับตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด มีการเอาใจใส่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อาศัยหลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยคำนึงศักยภาพพื้นที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศและทรัพยากรให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์มีจุดเน้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย ด้านท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เป็นต้น

       โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา อีกทั้งได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขวัญและกำลังใจที่ดีต่อกัน อันนำไปสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น