ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

โดย : Admin 03 ก.พ. 2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสาคัญของ การประชุมฯ ดังนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึง ผลสรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงาน ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสรุปขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย (TTCI) ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น สาหรับมติที่สาคัญในการประชุมวันนี้ ได้มีการเห็นชอบการประกาศคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งชาติ 2 เรื่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... และ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... รวมถึงได้เห็นชอบประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น