โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

โดย : Admin 06 ธ.ค. 2562

         วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง "หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่" 3) การอบรมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม เประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงในการทำงานรับราชการ มีคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายการทำงานเน้นการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป