มาตรฐานข้อมูลกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ satastandard.m-society.go.th

โดย : Admin 19 พ.ย. 2562

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกลาง ตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TH e-GIF สำหรับใช้ในการอ้างอิงรายการข้อมูลและรหัสข้อมูล เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้เว็บไซต์ http://datastandard.m-society.go.th/ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2202 9004-5 หรือ อีเมล์ data.ictc@m-society.go.th