มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ std.moc.go.th

โดย : Admin 12 ก.ย. 2562

          กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TH e-GIF และมาตรฐานสากล สำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบอ้างอิงรายการข้อมูลในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ โดยใช้ชื่อรายการข้อมูลและรหัสข้อมูลเดียวกัน ภายใต้เว็บไซต์ https://std.moc.go.th และเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Data Set) สำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบ สามารถร้องขอข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ไปใช้งานได้ในลักษณะการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ API (Application Programming Interface) และสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ไปวิเคราะห์ต่อเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างหลากหลาย ภายใต้เว็บไซต์ https://data.moc.go.th และสามารถเข้าเยี่ยมชมและสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://std.moc.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2507 7705-7 อีเมล์ tradeservices@moc.go.th

มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์