โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจ

โดย : Admin 08 ธ.ค. 2563


ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ และตามนโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  • แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง
  • จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ลิงค์หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองตรวจสอบภายใน
กลุ่มขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
กองพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มนิติการ
กองกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
กองการต่างประเทศ
กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กลุ่มปคร.)
สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (๗๖ จังหวัด)