การฝึกอบรมโครงการในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3

โดย : Admin 04 มิ.ย. 2562

         วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาาาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมฟูร่ามา เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นให้สามารถติดต่อสื่อสาร ต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพมาก และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสนับสนุนส่งเสริมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ