ประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทยในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : Admin 07 พ.ค. 2562

รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย

รหัสท้องที่/พื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน)

รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น