ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ณ โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562

โดย : Admin 06 มี.ค. 2562

           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ณ โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 โดยโครงการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวงได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีการบูรณาการและการใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย (Data Visualization Tools) ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการใช้งานศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวงให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านดิจิทัลร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป