การจัดฝึกอบรมจัดทำฐานข้อมูลกลางและบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

โดย : Admin 31 ม.ค. 2562

         วันที่ 31 มกราคม 2562 นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลกลางและบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล และเจ้าของพื้นที่ป้อนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สปา ร้านอาหาร เส้นทางท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ เข้าสูระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services) แสดงข้อมูลให้บริการนักท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ Thailand Tourism Directory