การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

โดย : Admin 01 พ.ย. 2561

          วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางสาวแสงจันทร์  แก้วประทุมรัสมี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ครั้งที่1/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการปักหมุดหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและยกเลิกการร้องขอสำเนาเอกสารจากประชาชนที่มาใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการในการดำเนินงานเพื่อยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ เช่น การจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการให้บริการภาครัฐ โดยประชาชนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของตนผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในระบบ Linkage Center หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้สำเนา