ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 30 ต.ค. 2561

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ดาวน์โหลด
ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ดาวน์โหลด
ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดาวน์โหลด
ใบสมัครตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (เพิ่มช่องปลัดและรองปลัดฯ ลงนาม) ดาวน์โหลด
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ดาวน์โหลด
ใบสมััครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ดาวน์โหลด