การฝึกอบรม ICT หลักสูตรที่ 6 "การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย"

โดย : Admin 09 มี.ค. 2561

         วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 6 "การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

        หลักสูตรที่ 6 "การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย"  เป็นหลักสูตรที่ศึกษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึง การรักษาความลับ การรักษาความพร้อมใช้ของทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้ง และระบบเครือข่าย รวมถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกเก็บและประมวลผลโดยอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ที่เชื่อมต่อ ให้พ้นจากอันตรายอยู่ในสถานะที่มีความปลอดภัย โดยการเรียนรู้วิธีการการบำรุงรักษา แก้ปัญหาและการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ