การจัดฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 3

โดย : Admin 26 พ.ค. 2560

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเรียนรู้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการใช้งานรับ-ส่งหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งหนังสือระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ