การเสวนาตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2560

โดย : Admin 30 มิ.ย. 2560

             วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมการเสวนาตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2560..โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนำองค์ความรู้มายก ระดับการบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ เช่น การดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การสร้างองค์กรแห่งจริยธรรมเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ MOTS 4.0 เป็นต้น